عمل من به من اختصاص دارد و عمل شما به شما

 

و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا [و] به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق [کننده] آنچه پیش از آن است مى ‏باشد و توضیحى از آن کتاب است که در آن تردیدى نیست [و] از پروردگار جهانیان است (37)

 

 

یا مى ‏گویند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى ‏گویید سوره ‏اى مانند آن بیاورید و هر که را جز خدا مى ‏توانید فرا خوانید (38)

 

 

بلکه چیزى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاویل آن برایشان نیامده است کسانى [هم] که پیش از آنان بودند همین گونه [پیامبرانشان را] تکذیب کردند پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است (39)

 

 

و از آنان کسى است که بدان ایمان مى ‏آورد و از آنان کسى است که بدان ایمان نمى ‏آورد و پروردگار تو به [حال] فسادگران داناتر است (40)

 

 

و اگر تو را تکذیب کردند بگو عمل من به من اختصاص دارد و عمل شما به شما اختصاص دارد شما از آنچه من انجام مى ‏دهم غیر مسؤولید و من از آنچه شما انجام نمى ‏دهید غیر مسؤولم (41)

/ 0 نظر / 5 بازدید