عبرتها

 

 

 

به راستى در [سرگذشت] یوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست (7)

 

 

هنگامى که [برادران او] گفتند یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعى نیرومند هستیم دوست‏داشتنى ‏ترند قطعا پدر ما در گمراهى آشکارى است (8)

 

 

[یکى گفت] یوسف را بکشید یا او را به سرزمینى بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شما گردد و پس از او مردمى شایسته باشید (9)

 

 

گوینده‏ اى از میان آنان گفت‏ی وسف را مکشید اگر کارى مى ‏کنید او را در نهانخانه چاه بیفکنید تا برخى از مسافران او را برگیرند (10)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید