یارى ما به آنان رسید

 

 

 

و پیش از تو [نیز] جز مردانى از اهل شهرها را که به آنان وحى مى ‏کردیم نفرستادیم آیا در زمین نگردیده ‏اند تا فرجام کسانى را که پیش از آنان بوده ‏اند بنگرند و قطعا سراى آخرت براى کسانى که پرهیزگارى کرده‏ اند بهتر است آیا نمى ‏اندیشید (109)

 

 

تا هنگامى که فرستادگان [ما] نومید شدند و [مردم] پنداشتند که به آنان واقعا دروغ گفته شده یارى ما به آنان رسید پس کسانى را که مى ‏خواستیم نجات یافتند و[لى] عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد (110)

 

 

به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است ‏سخنى نیست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق آنچه [از کتابهایى] است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و براى مردمى که ایمان مى ‏آورند رهنمود و رحمتى است (111)

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید