هفت‏سال

 

 

اى یوسف اى مرد راستگوى در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را مى ‏خورند و هفت‏ خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوى مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند (46)

 

 

گفت هفت‏سال پى در پى مى ‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکى را که مى‏ خورید در خوشه ‏اش واگذارید (47)

 

 

آنگاه پس از آن هفت ‏سال سخت مى ‏آید که آنچه را براى آن [سالها] از پیش نهاده ‏اید جز اندکى را که ذخیره مى‏ کنید همه را خواهند خورد (48)

 

 

آنگاه پس از آن سالى فرا مى ‏رسد که به مردم در آن [سال] باران مى ‏رسد و در آن آب میوه مى ‏گیرند (49)

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید