و اوست کسى که شبانگاه روح شما را [به هنگام خواب] مى‏گیرد

و اوست کسى که شبانگاه روح شما را [به هنگام خواب] مى‏گیرد

 و آنچه را در روز به دست آورده‏اید مى‏داند سپس شما را در آن بیدار

 مى‏کند تا هنگامى معین به سر آید آنگاه بازگشت‏شما به سوى اوست

‏سپس شما را به آنچه انجام مى‏داده‏اید آگاه خواهد کرد (60)

 

و اوست که بر بندگانش قاهر [و غالب] است و نگهبانانى بر شما

 مى‏فرستد تا هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد

 فرشتگان ما جانش بستانند در حالى که کوتاهى نمى‏کنند (61)

  

آنگاه به سوى خداوند مولاى بحقشان برگردانیده شوند

 آگاه باشید که داورى از آن اوست و

 او سریعترین حسابرسان است (62) 

/ 0 نظر / 2 بازدید