کتابى روشن

و کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او [کسى] آن را نمى‏داند
و آنچه در خشکى و دریاست مى‏داند
و هیچ برگى فرو نمى‏افتد مگر [اینکه] آن را مى‏داند
و هیچ دانه‏اى در تاریکیهاى زمین و هیچ تر و خشکى نیست
مگر اینکه در کتابى روشن [ثبت] است (59)

/ 0 نظر / 4 بازدید