پیراهن

 

 

 

و آن دو به سوى در بر یکدیگر سبقت گرفتند و [آن زن] پیراهن او را از پشت بدرید و در آستانه در آقاى آن زن را یافتند آن گفت کیفر کسى که قصد بد به خانواده تو کرده چیست جز اینکه زندانى یا [دچار] عذابى دردناک شود (25)

 

 

[یوسف] گفت او از من کام خواست و شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد اگر پیراهن او از جلو چاک خورده زن راست گفته و او از دروغگویان است (26)

 

 

و اگر پیراهن او از پشت دریده شده زن دروغ گفته و او از راستگویان است (27)

 

 

پس چون [شوهرش] دید پیراهن او از پشت چاک خورده است گفت بى ‏شک این از نیرنگ شما [زنان] است که نیرنگ شما [زنان] بزرگ است (28)

 

 

اى یوسف از این [پیشامد] روى بگردان و تو [اى زن] براى گناه خود آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده ‏اى (29)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید