و این خجسته‏کتابى است که ما آن را فرو فرستادیم

و آنگاه که [یهودیان] گفتند 

خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده
 بزرگى خدا را چنانکه باید نشناختند
 بگو چه کسى آن کتابى را که موسى آورده است
 نازل کرده [همان کتابى که] براى مردم روشنایى و
 رهنمود است [و] آن را به صورت طومارها 
درمى‏آورید [آنچه را] از آن [مى‏خواهید] آشکار
 و بسیارى را پنهان مى‏کنید در صورتى 
که چیزى که نه شما مى‏دانستید و نه پدرانتان 
[به وسیله آن] به شما آموخته شد بگو خدا 
[همه را فرستاده] آنگاه بگذار تا در ژرفاى 
[باطل] خود به بازى [سرگرم] شوند (91) 
و این خجسته‏کتابى است که ما آن را فرو فرستادیم 
[و] کتابهایى را که پیش از آن آمده تصدیق مى‏کند
 و براى اینکه [مردم]ام‏القرى [=مکه] و کسانى
 را که پیرامون آنند هشدار دهى و کسانى که
 به آخرت ایمان مى‏آورند به آن [قرآن نیز] ایمان مى‏آورند 
و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مى‏کنند (92) 
/ 0 نظر / 3 بازدید