اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده استو آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم 
درجات هر کس را که بخواهیم فرا مى‏بریم 
زیرا پروردگار تو حکیم داناست (83) 
   
 
و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست
 درآوردیم و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او
 داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون 
را [هدایت کردیم] 
و این گونه نیکوکاران را پاداش مى‏دهیم (84) 
   
 
و زکریا و یحیى و عیسى و الیاس را 
که همه از شایستگان بودند (85) 
   
 
و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که
 جملگى را بر جهانیان برترى دادیم (86) 
   
 
و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى 
را [بر جهانیان برترى دادیم] و آنان را برگزیدیم
 و به راه راست راهنمایى کردیم (87) 
  
این هدایت‏خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد 
بدان هدایت مى‏کند و اگر آنان شرک ورزیده بودند
 قطعا آن چه انجام مى‏دادند از دستشان مى‏رفت (88) 
   
 
آنان کسانى بودند که کتاب و داورى و نبوت بدیشان دادیم
 و اگر اینان [=مشرکان] بدان کفر ورزند بى‏گمان گروهى 
[دیگر] را بر آن گماریم که بدان کافر نباشند (89) 
   
 
اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است
 پس به هدایت آنان اقتدا کن
 بگو من از شما هیچ مزدى بر این [رسالت] نمى‏طلبم 
این [قرآن] جز تذکرى براى جهانیان نیست (90) 
/ 0 نظر / 2 بازدید