گفتند خدا فرزندى براى خود اختیار کرده

گفتند خدا فرزندى براى خود اختیار کرده است منزه است او او بى ‏نیاز است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست‏شما را بر این [ادعا] حجتى نیست آیا چیزى را که نمى ‏دانید به دروغ بر خدا مى ‏بندید (68)

 

 

بگو در حقیقت کسانى که بر خدا دروغ مى ‏بندند رستگار نمى ‏شوند (69)

 

 

بهره‏اى [اندک] در دنیا [دارند] سپس بازگشتشان به سوى ماست آنگاه به [سزاى] آنکه کفر مى ‏ورزیدند عذاب سخت به آنان مى ‏چشانیم (70)

/ 0 نظر / 5 بازدید