با یادو نام خداوند متعال 

سورهی بقره آیه ی 119


سوره ی بقره آیه ی 119